Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Arbeidsmiljøloven er en lov som har som hovedoppgave å regulere arbeidsmiljøet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på norske arbeidsplasser. Loven gjelder for både private og offentlige arbeidsplasser. Arbeidsmiljøloven er ufravikelig. Dette betyr at det ikke er adgang til å inngå arbeidsavtaler som gir arbeidstaker dårligere rettigheter enn etter loven, med mindre […]

Permittering i arbeidsforhold

Når drifthindringer inntreffer i en virksomhet, vil det ofte være mer hensiktsmessig å permittere de ansatte enn å si dem opp, og en slik ordning har vokst frem gjennom sedvane og regulering gjennom tariffavtalene. Domstolene har også lagt til grunn at permittering kan anvendes selv om uttrykkelig avtale om det […]

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Reglene om arbeidsgivers rett til oppsigelse av arbeidstaker finnes i arbeidsmiljøloven. Oppsigelse skal skje skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4 (1), og skal leveres til arbeidstakeren personlig eller sendes rekommandert, jf. arbeidsmiljøloven § 15-4 (2).

Retten til ferie

Arbeidstakerens rett til ferie og feriegodtgjørelse er regulert i ferieloven. Arbeidstakere har rett til feriefritid i 25 virkedager hvert ferieår, jf. ferieloven § 5 (1). Ferieåret følger kalenderåret, jf. ferieloven § 4.