Anke

Anke er et rettsmiddel som brukes mot en dom, kjennelse eller beslutning i sivile saker og straffesaker. Også vedtakelse av forelegg kan angripes ved en anke. Anke het tidligere kjæremål, men begrepet ble avskaffet i forbindelse med den nye tvisteloven som trådte i kraft i 2008. I sivile saker er ankefristen normalt én måned fra forkynnelse av dom. I straffesaker er ankefristen normalt to uker.

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser i sivile saker og straffesaker. Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. Høyesteretts ankeutvalg har imidlertid vid adgang til å nekte en anke å slippe inn for Høyesterett. Dette gjelder særlig der ankeutvalget enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem eller der avgjørelsens betydning utenfor den aktuelle saken eller andre forhold gir grunn til å nekte saken prøvd for Høyesterett. Det er heller ikke mulig å anke over lagmannsrettens bevisvurdering. I straffesaker har domfelte krav på ankebehandling i Høyesterett. Dette gjelder der handlingen kan medføre straff på mer enn seks års fengsel. I noen få tilfeller kan en dom fra tingretten ankes direkte til Høyesterett.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar