Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er en skadeforsikring som dekker erstatningsansvaret som forsikringstakeren pådrar seg. Den skadelidte kan fremme sitt erstatningskrav direkte mot skadevolders forsikringsselskap uten å først gå veien om skadevolder. Forsikringsselskapet kan kreve regress mot skadevolder/forsikringstaker dersom det utbetaler erstatning til skadelidte dersom skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig eller i yrkesvirksomhet.

Was this article helpful?

Legg igjen en kommentar