Arbeidsgiveransvar

Arbeidsgiveransvar handler om hvilket erstatningsansvar en arbeidsgiver har for sine arbeidstakere dersom arbeidstakerne begår skadevoldende handlinger. Arbeidsgiveransvaret blir regulert av skadeerstatningsloven kapittel 2.

Hovedregelen om arbeidsgiveransvaret finnes i lovens § 2-1. Her fremgår det at en arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller vern for arbeidstakeren. Det er ikke et vilkår at man vet hvilken av arbeidstakerne som har forvoldt skaden, og erstatningsansvar for arbeidsgiver kan oppstå også som følge av en kombinasjon av feil fra arbeidstakeren.

Arbeidsgiveransvaret er et objektivt ansvar. Dette betyr at det ikke et vilkår om at arbeidsgiveren har opptrådt på en klanderverdig måte, så lenge arbeidstakeren har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Bestemmelsene om arbeidsgiveransvar gjelder både for offentlige og private virksomheter, samt politiske verv.

I vurderingen av om arbeidsgiver har et erstatningsansvar skal det tas hensyn til hvorvidt de krav som skadelidte kan kreve av virksomheten eller tjenesten er tilsidesatt. Dersom den skadevoldende arbeidstaker går utenfor det som er rimelig å regne med etter virksomhetens art eller arten av virksomheten eller arbeidets karakter, vil ikke arbeidsgiver bli ansvarlig.

Innenfor gitte rammer kan en arbeidsgiver som blir erstatningsansvarlig for sin arbeidstaker kreve regress fra skadevolder. Dette følger av skadeerstatningsloven § 2-3.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar