Avhør

Avhør er et begrep som gjerne brukes i strafferettslig sammenheng om opptakelse av en forklaring. Det er politiet eller retten som foretar avhør av mistenkte, vitner og sakkyndige i straffesaker.

Politiet kan aldri pålegge noen å avgi forklaring. Dette følger av straffeprosessloven § 230. Dersom en mistenkt nekter å forklare seg kan påtalemyndigheten be om at den mistenkte blir avhørt av retten, men heller ikke i retten har en mistenkt en plikt til å forklare seg, jf. straffeprosessloven § 90.

Vitner som blir innkalt i retten plikter imidlertid som hovedregel å møte og forklare seg. Vitner vil normalt avhøres enkeltvis.

Det finnes spesielle regler om avhør av barn. I straffesaker skal foreldrene eller annen foresatt som hovedregel ha adgang til å være tilstede. Ved avhør av barn med funksjonshemming i sedelighetssaker skal avhøret normalt foretas av dommeren utenfor rettsmøtet med opptak på video eller lyd.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar