Avskrivning

Avskrivning er et skatterettslig begrep som betyr å fordele verdien av gjenstander som er anskaffet til inntekts ervervelse over tid. Dette kan være gjenstander som f.eks. datautstyr, kjøretøy, maskiner, goodwill og andre driftsmidler. Avskrivningsreglene finnes i skatteloven, og bestemmer at slike utgifter kan fordeles over flere år dersom vilkårene for dette er oppfylt. Hovedregelen finnes i skatteloven § 6-10, jf. § 14-40, og gir adgang til å avskrive gjenstander på grunn av verdiforringelse på grunn av slik og elde. For at et driftsmiddel skal kunne avskrives må driftsmiddelet være varig. Dette betyr at driftsmiddelet må ha en brukstid på minst tre år. I tillegg må driftsmiddelet ha en betydelig verdi. Betydelig er verdien når driftsmiddelet koster over 15 000 kroner. Driftsmidler som kan avskrives deles i ulike saldogrupper som bestemmer hvordan driftsmidlene skal avskrives og til hvilken prosentsats.

Was this article helpful?

Legg igjen en kommentar