Vitneplikt

Vitneplikt er et begrep som brukes i straffesaker og sivile saker. En som ikke selv er part i en rettssak plikter å avgi forklaring for en domstol. Dette følger av både tvisteloven § 24-1 og straffeprosessloven §§ 108 og 109. Brudd på vitneplikten kan medføre bøter og straff.

Dersom et vitne har stor reiseavstand til rettslokalet kan vitnet bli fritatt for møteplikten. Avhøret foretas i så fall som bevisopptak eller som fjernavhør.

Selv om hovedregelen er at enhver har en plikt til å vitne, har lovgivningen en rekke unntaksbestemmelser som begrenser vitneplikten. For advokater, prester og helsepersonell som har taushetsplikt, kan retten ikke ta imot vitneforklaring med mindre den som har krav på at taushetsplikten overholdes samtykker.

Ektefelle og nære slektninger av en part i en rettssak er fritatt fra vitneplikt.

Redaktører i aviser o.l. er normalt fritatt fra å avsløre sine kilder.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar